Anti money loundering (AML)

Mēs sagatavosim nepieciešamos dokumentus un pārstāvēsim Jūsu intereses

Konsultācijas AML jautājumos

Dokumentu sagtavošana atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma "Par nodokļiem un nodevām" prasībām

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana

Klientu un darbības nozares risku novērtēšana

Klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapu izstrāde

Klientu izpētes dokumentēšana

Klientu anketu izveidošana

Darījumu uzraudzība

Sagatavošanās VID pārbaudei par NILLTPFN likuma prasību ievērošu

Pārstāvība uzraudzības un kontroles iestādēs